​​​Huittisten Laatuauto Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Oheisesta tietosuojaselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Huittisten Laatuauto Oy, Korkeakoskentie 75, 32700 Huittinen, vaihde: (02) 560 1670

Rekisterin nimi
: Huittisten Laatuauto Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaiseen asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, analysointiin ja kehittämiseen sekä markkinointiin.
Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen ja tiedottamiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, sukupuoli, yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), työpaikkaa koskevat tiedot (esim. ammatti, työnantajan nimi, yhteystiedot), Laatuauto Huoltotili -sopimustiedot, K-plussakortin numero sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan, kielipreferenssi sekä mieltymyksiä koskevat tiedot. Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien yhteystiedot, y-tunnus, verkkolaskuosoite sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisältöön kuuluu myös asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Huittisten Laatuauto Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä. 

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Huittisten Laatuauto Oy, Korkeakoskentie 75, 32700. Huittinen.​